Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalokról

Az angyal szó valójában a Görög "aggelos"-ból származik, ami hírnököt jelent. A héberben a ’mal'ak ’ szónak ugyanez a jelentése. Magyar jelentése: követ, küldönc, hírvivő. Ugyanez görögül αγγελος, angelosz (hírnök), latinul angelus. Az eredeti szótő talán az egyiptomi ankh, amely az „örök élet kulcsa” volt, és majdnem minden királysír falán látható. Az Újszövetség 165-ször, az Ószövetség pedig legalább 108-szor említi az angyalokat. Tehát bõséges információ áll rendelkezésünkre a Bibliában, amire alapozhatjuk az angyali teremtményekkel kapcsolatos tudásunkat A Biblia említi az angyalok teremtését, tehát egyértelmû, hogy nem léteztek öröktõl fogva (Neh 9,6 • Zsolt 148,2.5 • 1Tim 6,16). A Kol 1,16-17 jelzi, hogy minden angyal egyszerre teremtetett: „Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Õ elõbb volt mindennél, és minden õbenne áll fenn.” A teremtetésük ideje soha sincs pontosan megadva, de a legvalószínûbb, hogy a menny (1Móz 1,1-ben), leírt teremtésével kapcsolatban zajlott le. Lehet, hogy Isten közvetlen a menny teremtése után, de még a föld teremtése elõtt teremtette õket - ugyanis Jób 38,4-7 szerint "ujjongtak mind az Istenfiak", mikor a földnek alapot vetett A Szentírás nem említ határozott adatot, de megtudhatjuk, hogy az angyalok nagyon sokan vannak (Dán 7,10 • Mt 26,53 • Zsid 12,22). Úgy tûnik, hogy az összes angyal egyszerre teremtetett. Nem keletkeznek újabb angyalok. Az angyalok nincsenek kitéve halálnak vagy bármiféle pusztulásnak, ezért nem is csökken a számuk. Az angyalok alapvetõen "szolgáló lelkek" (Zsid 1,14), és nincs fizikai testük, mint az embereknek. Jézus a Lk 24,37-39-ben kijelenti: "a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van". A Biblia ennek ellenére azt is világossá teszi, hogy az angyalok egyszerre csak egy helyen lehetnek. Létezésük mindig helyhezkötött. Az angyalok - ha az alkalom úgy kívánja - képesek emberi alakot ölteni. Másképp hogyan lehet, hogy "egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg"? (Zsid 13,2) Más esetben viszont vakító fehérben és ragyogó dicsõségben jelennek meg (Mt 28,2-4). Mivel az angyalok inkább lelkek, mint fizikai lények, egyáltalán nem kell, hogy láthatóak legyenek (Kol 1,16). Elizeus egyszer azért imádkozott, hogy a szolgája meglássa a várost körülvevõ angyalok seregeit, s a fiatalember ráeszmélt, hogy sok láthatatlan lény elkerülte a figyelmét (2Kir 6,17)! Amikor azonban láthatóvá válnak, az angyalok rendszerint emberi alakot öltenek. Az 1Móz 18-ban Ábrahám három angyali vendéget fogadott, akik elõször csak egyszerû utazóknak tûntek. A következõ fejezetben két angyal ment Sodomába, ahol egyszerû látogatóknak nézték õket. Egy vitatható igehely - a Zak 5,9 - kivételével az angyalok mindig férfiként jelennek meg. (Mk 16,5). Néha egy angyal különleges képességekkel rendelkezõ emberként jelenik meg. Dániel egy olyan angyalt látott, aminek karja és lába csillogó fémhez hasonlított, arca pedig villámhoz (Dán 10,5-6). Az angyal, aki elgördítette a követ Krisztus sírja elõl, ragyogó fényt sugárzott (Mt 28,3 • Lk 24,4). A Jelenések könyve néhány egészen különleges teremtményt ír le a Jel 4,6-8-ban, akik esetleg az angyalok egy fajtája lehetnek. A Bibliában az angyalok sohasem jelennek meg aranyos, pufók csecsemõként! Minden esetben felnõttek. Amikor a Bibliában az emberek angyalokat láttak, az elsõ reakciójuk rendszerint az volt, hogy félve és tisztelettel arcra borultak. Néhány rész a Bibliában szárnyakkal írja le az angyalokat (Ézs 6,2;6). Más versek repülõ angyalokról beszélnek, s feltételezhetjük, hogy ehhez szárnyra is szükség volt (Dán 9,21). A legtöbb angyalokról szóló rész nem beszél szárnyakról, s az olyan részekben, mint az 1Mózes 18-19, biztos, hogy nem látszottak szárnyak. Néhány tulajdonságuk: Erõsebbek, mint az emberek, de nem teljhatalmúak (Zsolt 103,20 • 2Pt 2,11). Az embereknél nagyobb tudásúak, de nem mindentudók (2Sám 14,20 • Mt 24,36). Az embereknél nemesebbek, de nem mindenütt jelenlevõk (Dán 9,21-23; 10,10-14) A Biblia néhány angyalt "választottnak" (1Tim 5,21) vagy "szentnek" (Mt 25,31 • Mk 8,38), nevez. Eredetileg minden angyal szent volt, Isten jelenlétét élvezve (Mt 18,10) és a mennyben élve (Mk 13,32). Más angyalok - a Sátán vezetése alatt - szemben állnak Istennel (Mt 25,41 • Ef 6,12 • 2Pt 2,4 • Júd 6). Valójában egy olyan nagy, láthatatlan háború dühöng, ami minden emberi képzeletet felülmúl. Azonban ez nem két egyenlõ és örök erõ közötti harc. Isten, aki mindent teremtett, még mindig hatalmon van, és miután felhasználta a bûnös angyalokat, hogy elérje célját, õk végsõ vereséget fognak szenvedni. Azt nem tudjuk, vajon minden angyal ugyanazt a feladatot végzi-e, vagy néhányan specializálódtak bizonyos területekre. A Biblia beszél az angyalok különbözõ fajtáiról, mint a Kerúbok (Ezékiel 1) és Szeráfok (Ézsaiás 6). Két angyalról név szerint is tudunk: Mihályról (vagy Mikál) (Dán 10,13 • Júd 9) és Gábrielrõl (Dán 9,21 • Lk 1,19;26). A Szentírásban legyakrabban elõforduló névtelen angyalok azonban különbözõ feladatokat látnak el - mind Istent szolgálva. Imádat és dícséret - ez a mennyben végzett legfõbb foglalatosság (Ézs 6,1-3 • Jel 4-5). Kinyilatkoztatás - hírvivõként szolgálnak, hogy átadják Isten üzenetét az embereknek. Õk segítettek közvetíteni Mózesnek a törvényt (ApCsel 7,52-53) és az üzenetek nagy részét is õk vitték Dániel és a Jelenések könyvében. Vezetés - az angyalok adtak utasításokat Józsefnek Jézus születésérõl (Mt1-2), az asszonyoknak a sírnál, Fülöpnek (ApCsel 8,26) és Kornéliusznak (ApCsel 10,1-8). Ellátás - Isten angyalokat használt arra, hogy élelmet adjon Hágárnak (1Móz 21,17-20), Illésnek (1Királyok 19,6) és Krisztusnak, megkísértése után (Mt 4,11). Védelem - Isten embereinek távoltartása a fizikai veszélytõl, ahogy példa erre Dániel és az oroszlánok esete, vagy három barátja a tüzes kemencében (Dán 3 és 6). Megszabadítás - Isten embereinek kiszabadítása a veszélybõl. Angyalok szabadították ki az apostolokat a börtönbõl az ApCsel 5-ben, és ezt megismételték Péterrel az ApCsel 12-ben. Megerõsítés és bátorítás - angyalok erõsítették meg Jézust megkísértése után (Mt 4,11), bátorították az apostolokat a prédikálásra, miután kiszabadították õket a börtönbõl (ApCsel 5,19-20), és megmondták Pálnak, hogy mindenki túléli a bekövetkezõ hajótörést (ApCsel 27,23-25). Imák megválaszolása - Isten gyakran angyalokat használ fel, hogy az õ gyermekeinek imáira válaszoljon (Dán 9,20-24; 10,10-12 • ApCsel 12,1-17).. Gondoskodás a hívõkrõl a halál pillanatában - Lázár és a gazdag ember történetében azt olvassuk, hogy angyalok vitték Lázár lelkét "Ábrahám kebelére", amikor meghalt (Lk 16,22). /Dr. John Bechtle és Mr. Paul Eymann – Molnár Csaba ford./ Az egyházi hagyomány szerint a kilenc angyali rend három hierarchiába sorolható. I. hierarchia: szeráfok, kerubok és trónusok. Ők állnak Istenhez a legközelebb; II. hierarchia: uralmak, erők és hatalmasságok. Ők közvetítenek az első és harmadik hierarchia között. III. hierarchia rendjei: fejedelemségek (az uralkodók, törzsek, népek békéjére felügyelnek), arkangyalok és őrzőangyalok (mindennapi élet során segítik az embereket). Ők állnak legközelebb az emberekhez, és ők közvetítik Isten parancsait. Az arkangyal egy vezető angyal (főangyal), a 3 hierarchiába sorolt kilenc angyali rend (szeráfok, kerubok, trónusok; uraságok, angyali erők, angyali hatalmasságok; angyalfejedelmek, arkangyalok, őrzőangyalok) nyolcadik rendjének tagja. Az arkangyalok hirdetik Isten nagyságát és dicsőségét, feltárják a hit titkait, Isten akaratának értelmét, a próféciákat, és megerősítik az emberekben a hitet. A kereszténységben hét arkangyal van, de csak négynek tudjuk biztosan a nevét: • Mihály arkangyal (Mikháel, illetve a magyar néphagyományban Szent Mihály) • Gábor arkangyal (Gábriel) • Rafael arkangyal és • Uriel arkangyal (Oriphiel) Angyalok a Bibliában: 1. Ábrahám Isten ezen különös megjelenése - az emberek vendége lesz - nem csak a Biblia lassan kialakuló Isten-képét jellemzi. A három angyal az újszövetségi-keresztény Szentháromság-hit előképe: Isten titkáé, aki a Szentháromságban ajándékozza magát az embernek. Az Úr megjelent neki Mamre terebint-jénél, amikor a meleg napszakban sátra bejáratánál ült. Fölemelte szemét és íme, három férfi állt előtte. Mihelyt meglátta őket, sátra bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt és így szólt: „Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat. Hoznak vizet, mossátok meg lábatokat és telepedjetek le a fa alatt. Közben én hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek. Hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat.” Azok így válaszoltak: „Tedd, amit mondtál.”(Ter 18, 1-5) Talán emlékszünk a történet folytatására: Ábrahám a véletlenül arra járó vendégeket csaknem fejedelmeknek kijáró vendégszeretettel, hódoló, szeretetteljes gondoskodással fogadja. A bibliai mesélő Ábrahám életének ezen eseményéről sziporkázó, keletiesen színes nyelven szól. Szemünk előtt nem pusztán a buzgó sürgés-forgás bontakozik ki. Fülelve, odafigyelve Ábrahám kortársai lehetünk és vele együtt lassanként mi is megérthetjük, ki is tért be hozzá a vibráló déli hőségben: Isten! Isten, három követ képében. Mint csaknem minden bibliai történetben hirtelen és váratlanul lépnek be az emberi világba; hétköznapi ruhában jelennek meg az emberek mindennapjaiban. Csak az általuk hozott üzenetben, szinte csak amikor már utánuk néz, akkor ismeri fel Ábrahám az angyalokban az isteni vendéget. Itt, az ábrahámi történetekkel összefüggésben, nemcsak követként fordul elő az angyal, aki Istentől küldetve egy új élet ígéretével mutat rá a jövőre, hanem őrangyalként is. A Teremtés könyvének 16. és 21. fejezete arról mesél, hogy egy emberhez egészen konkrét szükségében egy angyal érkezik. A várandós Hágár, Ábrahám fiatal mellékfelesége, úrnője Sarai keménysége elől a pusztába szökik. Itt találkozik az „Úr angyalával”. És ebben a találkozásban, amelyben az angyal megígéri Izmael születését - Jishma-el annyit tesz: Isten meghallgatott -, a fiatal Hágár megérti, hogy Isten maga figyel rá, gondoskodik róla. Hálás csodálkozását ezekkel a szavakkal fejezi ki: „Te vagy az Isten, aki látott engem”. Hágár bátran tér vissza Ábrahám sátraihoz. Még egyszer meg fogja tapasztalni, hogy Isten nem feledkezik meg róla és fiáról. Amikor végleg kitaszítják a gyermekkel Ábrahám nemzetségének biztonságából és a pusztában csaknem szomjan hal, ezt olvashatjuk: Isten meghallotta a gyermek hangját, s az Isten angyala az égből megszólította Hágárt és azt mondta: „Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert Isten meghallgatta a gyermek szavát ott, ahol van. Kelj föl, vedd a gyermeket és tartsd erősen a kezedben, mivel nagy néppé teszem.”Azután Isten megnyitotta a szemét, és meglátott egy vízforrást. Odament, megtöltötte a tömlőt és inni adott a gyermeknek. (Ter 21,17-19) Amikor Hágár Isten angyalával találkozik, megnyílik a szeme, és meglátja a menekülést jelentő kutat. A biblikus hagyomány megőrizte Istennek ezt a megtapasztalását. A kútnak a „Lahai-Roi-kút” nevet adta, vagyis „annak a kútja, aki él, és látott engem”. Ahogyan Isten Izmaelre figyel, ugyanúgy figyel Izsákra is, az „ígéret fiára”, akit ő maga ajándékozott Ábrahámnak, mint a jövő zálogát. Még azok az emberek is, akik előtt a Biblia csukott könyv, tudnak a bizalomnak arról a próbájáról, ami elé Isten Ábrahámot állítja. „Áldozd föl nekem az egyszülött fiadat, akit szeretsz.” És Ábrahám? Bízik, és mindenét, a jövőjét, egyetlen fiát, akit szeret, Isten kezébe helyezi. S amikor már a kés után nyúl: az Úr angyala rászólt az égből és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” - felelte. Az folytatta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem.” Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta égőáldozatul a fia helyett. Ábrahám így nevezte a helyet: „az Úr gondoskodik” ezért mondják mind a mai napig: „a hegyen, ahol az Úr gondoskodik.” (Ter 22,11-14) Egészen más hangnemű az a történet, ami arról szól, hogyan nyúlt bele Illés, Izrael korai története nagy prófétájának életébe az angyal. Illés, aki buzgó szavakkal, tűzzel és karddal lépett föl Isten ellenségei ellen, elfáradt: fáradt és csüggedt. Amikor ebben a csüggedtségében eléri Izebel királyné halálos fenyegetése, elmenekül. A pusztába megy. Nemcsak a földrajzi pusztába, hanem a mély depresszió pusztaságába is. A Biblia a következő szavakkal mesél erről: Illés behúzódott egynapi járásnyira a pusztába. Amikor odaért, leült egy borókabokor alá és a halálát kívánta. Azt mondta: „Most már elég, Uram! Vedd magadhoz lelkemet! Én sem vagyok különb atyáimnál” Ezzel lefeküdt és elaludt. Egyszer csak angyal érintette meg, és így szólt hozzá: „Kelj föl és egyél!” Ahogy odapillantott, lám, a fejénél egy sült cipó meg egy korsó víz volt. Evett is, ivott is, de aztán újra lefeküdt aludni. Ám az Úr angyala másodszor is megjelent, megérintette és azt mondta: „Kelj föl és egyél! Különben túl hosszú lesz neked az út.” Fölkelt, evett, ivott, aztán negyven nap és negyven éjjel vándorolt ennek az ételnek az erejéből, egészen az Isten hegyéig, a Hórebig. (1Kir 19,4-8) A küldöttel való találkozásban, az étel és ital elfogadásával, akkor, amikor kitör a rezignációból, Illés újra az élet mellett dönt - és ezzel Isten mellett. Most már találkozhat Istennel, aki hagyja magát megtalálni. Nem a tűzben és nem a földrengésben vagy a viharban lesz része az Istennel való találkozásban, hanem az „elszálló hallgatás hangjában”(Martin Buber). Az Istennel való találkozás a küldött által életre keltett Illést magát is követté teszi; újra igénybe veszi, és az emberekhez küldi. Az itt említett angyal-történetek mellett az Ószövetség olyan történetet is ismer, melyben az angyal a szabadulást hozó gyermek csodálatos születését adja hírül. Egy gyermekét, aki nemcsak egy gyermektelen asszony személyes szenvedésének vet véget, hanem az egész törzs, sőt egész Izrael szenvedését váltja meg. A Sámson születése körüli titokzatos események, melyeket a Bírák könyvének 14. fejezete mesél el, figyelmünket azokra az angyalokra irányítják, akik Jézus és az újszövetségi közösség életében magyarázólag, segítőleg, vagy vigasztalóként vannak jelen. Ezen a helyen Rafael alakjára szeretnék még rámutatni, aki a keresztény hagyományban minden őrangyal prototípusa. Aligha akad még egy olyan alak, mint Rafael, aki festőket és költőket arra inspirált, hogy Isten a mindennapok embere felé irányuló szerető gondoskodását kifejezzék. Azt mondhatjuk, hogy az újszövetségi írók az ószövetségi angyal-történetekben megtalálták azt az „anyagot”, akinek segítségével a saját korukban Isten üdvözítő tevékenységét leírhatták. Újszövetségben – Jézus életében Természetes, hogy az angyal ott van Jézus életében: hírül viszi megváltó születését Máriától, a szűztől, a mi időnkben. Szavaival megnyugtatja a Mária hűségében kétkedő Józsefet. Sőt: angyalok világítják be a szabadító gyermek születésének éjszakáját, és a pásztoroknak hirdetik az Üdvözítő eljövetelét. Egy angyal ébresztő, figyelmeztető szava menti meg a gyermeket az emberi számítás istenellenes hatalmától. Csendben és tolakodás nélkül maradnak jelen az angyalok Jézus földi életében: Őt szolgálták a pusztában, amikor a földi hatalom és nagyság kísértése ellen harcolt. Vigaszt és erősítést hoztak, amikor az Olajfák hegyén az „Atya akaratára” adandó feltétel nélküli Igenért küzdött. Halkan és feltűnés nélkül beszél maga Jézus is az angyalok létezéséről az Ő és a mi életünkben. Pétert azzal inti, amikor előhúzza kardját, hogy az Atya „tizenkét légió angyalt” küldene, ha Jézus kérné… És bátorít is minket, amikor az angyalokról szól, akiket Isten minden ember mellé odarendelt, s akik „az égben szüntelenül látják a Mennyei Atya arcát”. Ez az elsősorban gyerekeknek ígért védelem azonban nem csak rájuk korlátozódik. Bízhatunk Jézus szavában: Isten a mi üdvösségünkért egy mély és felbonthatatlan kötelékkel maga kapcsolt össze minket az angyalunkkal. Jézus ugyanakkor szól az „ítélet angyaláról” is, aki - amikor beteljesedik az idő - hangos harsonaszóval összegyűjti a kiválasztottakat a szélrózsa minden irányából. Angyalok az újszövetségi közösségben Ahogyan Jézus életében, úgy az újszövetségi közösség életében is jelen vannak az angyalok, akik segítenek, figyelmeztetnek, vigasztalnak. A sírnál ráirányítják az ijedt asszonyok és az apostolok figyelmét a feltámadásra, és felkészítik a szívüket arra, hogy találkozzanak a feltámadt Krisztussal. Bátorítják a tétovázó apostolokat, hogy hagyjanak föl a terméketlen múltba tekintéssel, és legyenek Jézus tanúi „egészen a föld végső határáig”. Az Apostolok Cselekedetei pedig újra és újra szól arról, hogy Isten angyalai által hogyan nyúl bele megmentőleg Jézus tanítványainak az életébe. Nem lehet szó nélkül elmenni azok mellett a helyek mellett az újszövetségi levelekben sem, ahol angyalokról és szellemi lényekről van szó. Ezek mind az angyalok „jelenlétéről” tanúskodnak a keresztények életében. Az angyalokról szóló különböző szövegek kijelentései a korai közösség nagyon is konkrét kérdéseire és tapasztalataira felelnek. Ha jól odafigyelünk, kulcs és mérce lehetnek ahhoz, hogy képben s szóban - vagy akár a saját szívünkben - találkozzunk az angyalokkal. Álljon itt a legfontosabb szövegrész, ami egyértelműen megvilágítja az angyalok rangját: Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtetett. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. (Kol 1,15-17) A mennyei szellemi lények ezen körülírásával fordítsuk figyelmünket az „emberekhez szóló angyaloktól”, akik segítően, figyelmeztetően, vagy vigasztalóan mellettünk állnak, a nagy, sőt ijesztően nagyszerű mennyei lények felé, akik tevékenységüket nem a mi hétköznapjainkban fejtik ki. Dániel könyvének egyik részlete, amelyben a látnok az angyal hatalmasságával való találkozástól még mindig reszket, közelebb hozza hozzánk a magyarázó angyal alakját: Az Uláj felől pedig emberi hangot hallottam, amint szólt: „Gábriel, magyarázd meg neki a látomást!” Erre odajött, ahol álltam. Amint közeledett, olyan rémület vett rajtam erőt, hogy elvágódtam. Megszólított: „Értsd meg, emberfia, hogy a végső időkre vonatkozik a látomás.” Míg beszélt hozzám, mély kábulatban hevertem arccal a földön. De ő megfogott, és fölsegített… Amikor körülnéztem, egyszerre egy gyolcsruhába öltözött férfit láttam. Derekát színarany övezte. Teste ragyogott, mint a drágakő, arca, mint a villám, szeme, mint a lobogó tűz, karja és lába, mint a csiszolt érc felülete, szavának hangja meg, mint a tömeg zúgása. (Dán 8,16-18; 10,5-6) Gábriel elmagyarázza a látnoknak a látomás értelmét. Saját történelmi idejének zűrzavarán keresztül kap kitekintést a föld népei által óhajtott békeidőre, amikorra Isten országa egy terebélyesen hívogató fává nőtt, melynek árnyéka békét jelent. Angyalok Isten trónja körül Az angyal, aki megjelenik Dánielnek, az Isten trónja körül összegyűlt angyalok seregéhez vezet el minket. A látnokoknak és prófétáknak újabb és újabb képekben nyilatkoztatja ki magát a Biblia Istene, hogy megerősítse és felkészítse őket a rájuk bízott feladatra: az őrködésre és a figyelmeztetésre, a büntetésre és a vigasztalásra. Ilyen bibliai látomása, melyekben angyalok és hatalmas szellemi lények élő fény- és színtengerként teszik láthatóvá Isten láthatatlan dicsőségét, Dánielen kívül Izajás és Ezekiel prófétának is volt ugyanúgy, mint Jánosnak, az újszövetségi látnoknak is. Egyvalami azonban mindegyik leírásban közös: A látomás, melyben az ember az Úr dicsőségével találkozik, Isten szolgálatába állítja, követévé teszi őt. Ez különösen Izajás próféta meghívásának történetében lesz jól látható: Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, s kettővel lebegtek és harsány hangon mondogatták egymásnak: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” Még a küszöbök alapjai is megrendültek harsány hangjuktól, és a templom tele lett füsttel. Erre így szóltam: „Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.” Akkor az egyik szeráf odarepült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele az ajkamat és így szólt: „Nos, azáltal, hogy ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod és bocsánatot nyert a bűnöd.” Aztán hallottam az Úr szavát, amint így szólt: „Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?” Így válaszoltam: „Itt vagyok, engem küldj el!” Erre így szólt: „Menj, mondd meg ennek a népnek: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne fogjátok föl. ”(Iz 6,1-9) A szerető imádattól égő szeráfok, akikről Izajás számol be, és a titokzatos kerubok, akiket Ezekiel lát, már nem „követek.” A késő-biblikus és kora-keresztény hagyomány értékőrzőkként ismeri őket, a Paradicsomba vezető út őreiként és Isten trónjának hordozóiként is. Isten dicsőségének fényéből lépnek elő, ugyanakkor védőzónát is képeznek az Istent megérinteni akaró emberi vágynak, hogy Isten elemésztő fényessége ne eméssze el az embert. Olyan lények, akik megrázzák a szívet, és felébresztik az emberben azt a bizonyosságot, hogy Isten elviselhetetlen fényességében és kifürkészhetetlen mélységében elveszne. Ők nem szépítőleg, hanem „izzó parázzsal” válaszolnak az ember kiáltására: „Jaj nekem, tisztátalan ajkú ember vagyok.” De aztán, ha az izzó parázs megérintette az ajkunkat, akkor egész lényünkkel - nem csak az ajkunkkal! - be tudunk kapcsolódni a „Szent az Úr!”-ba Ennek a tapasztalatnak a nyomaival találkozhatunk a szentmise sanctusában. A hódolat (jóleső) borzongása töltheti el a tudatunkat. Akkor egy pillanatra megnyílik az „ég” és a mennyei liturgiába kapcsolódhatunk be, mely Isten és a Bárány véget nem érő dicsőítésében kapcsolja össze az embereket és az angyalokat. János, a látnok, ezt a valóságot állítja a szemünk elé, amikor így ír: Amint néztem, hallottam a négy angyal szavát a trón, az élőlények és a vének körül; és leborultak és imádták az Istent és a Bárányt mondván: „Ámen, áldás, tisztelet és bölcsesség és hála és dicsőség és erő és hatalom az Istennek örökkön örökké. Ámen!”(Jel 6. fejezet)
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Priligy Seguridad Social EllMymn

(EllSirura, 2019.09.23 21:47)

Using Propecia Finasteride Amoxicillin Yogurt Effect [url=http://buycial.com]buy cialis[/url] Foro Comprar Viagra

Economic percentages tuberosities, excretion, shining malpositioned.

(ebewegepo, 2019.05.09 08:37)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone</a> pfk.rocv.angyaliszeretet.eoldal.hu.ixm.fc http://mewkid.net/buy-prednisone/

Follow same- positively acrobats know?

(ujunidar, 2019.04.27 03:49)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20 Mg <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> mdr.ogni.angyaliszeretet.eoldal.hu.sso.wo http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Low finance lab, titrate household anuric cardiotocography.

(edodonil, 2019.04.27 01:46)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20 Mg <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> lju.kwwx.angyaliszeretet.eoldal.hu.uzz.wz http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Rare Antediluvian Indian Spy Resets Blood Exigency

(Areuggenulky, 2018.10.11 23:11)

Pression arterielle est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre coeur bat, il pompe le sang par vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-pulmonary-hypertension-dose/

Tainted blood pressure

(Areuggenulky, 2018.09.27 14:23)

Pression arterielle est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang par vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-generique-posologie/

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

(Albertraf, 2018.07.20 11:02)

The prostate related is the central section of a male's reproductive system. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate is situated just before the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient to the patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, also called prostatitis, is easily the most common prostate-related symptom in men younger than 55 years of age. Infections in the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common of varieties of prostate infection. It is due to bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated through the use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition of a particular defect inside the gland and the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be due to trauma to the urinary tract or by infections via other regions from the body. A patient can experience testicular pain, small of the back pains and urination problems. Although it is uncommon, it can be treated by removal of the prostate defect then the utilization antibiotics and NSAIDs to take care of the soreness.

Non-bacterial prostatitis makes up about approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not even to create the causes of these conditions. Some researchers think that chronic non-bacterial prostatitis occur as a consequence of unknown infectious agents while other think that intensive exercise and high lifting may cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper diet is important. These are some with the actions you can take and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for general health and it will also maintain your urinary track clean.

2. Some studies declare that a number of ejaculations per week will assist to prevent cancer of the prostate.

3. Eat pork moderately. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef weekly will raise the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients essential for prostate health.

The most significant measure to look at to make certain a proper prostate is usually to choose regular prostate health screening. If you are forty years and above, you must go for prostate examination one or more times per year.